แต่ละบุคคลมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายที่จะต้องมีความแตกต่างกัน ไม่มีใครเกิดมาเหมือนกันเป๊ะทุกส่วนโดยไม่มีผิดเพี้ยนเลย...

ความคิดความอ่านของคนเจริญขึ้นได้จากสองสาเหตุหลัก คือ  1. การเรียนรู้จากผู้อื่น เช่น การทำให้ดูเป็นแบบอย่าง, การแนะนำ, การชักชวน,  การอบรมสั่งสอน,...

  สิ่งต่างๆ ในโลกนี้มีเจ้าของรัก เจ้าของหวง การสละความเป็นเจ้าของโดยการให้นับเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่นการให้กับคนในครอบครัว...

วันที่ 17 เมษายน นับเป็นวันที่ 107 ของปีที่มี 365 วัน เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ตัวเลข 1 และ 7 มาพ้องตรงกัน และมีบุคคลสำคัญ 2 ท่านของประเทศไทยที่เกิดพ้องกันในวันนี้...

ความ รู้สึกอึดอัดคับข้องใจ จนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ตั้งแง่รังเกียจเดียดฉันท์ของผู้คนในสังคม โดยมากมักจะมาจากอารมณ์ความรู้สึก...

    ภาษาสเปน เป็นภาษาที่มีเสน่ห์อยู่ในตัว ออกเสียงตามได้ง่าย มีคนใช้พูดเยอะ  ตามข้อมูลล่าสุดของ Instituto Cervantes (สถาบันหลักที่ดูแลการสอนภาษาสเปนทั่วโลก)...

‹ Navigate ›