You Are Browsing ‘Learn to meditate’ Category

ในเรื่องงานเขียนหรือการแปลความหมายคำในภาษาอิตาลีและอังกฤษ หลายครั้งที่เราได้พบเห็นคำๆ หนึ่ง ในรูปแบบประโยคหรือกลุ่มคำวลี  แต่บางครั้งไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรในประโยคนั้น ถึงแม้ไปเปิดพจนานุกรมดูแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือไม่พบ...

Méditation guidée Toute personne intéressée par la méditation en pleine conscience va chercher à récolter des informations ici. ท่านสามารถศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เกี่ยวกับการสอนสมาธิ เจริญภาวนาได้ที่นี่ Recevez...