You Are Browsing ‘เรียนภาษาต่างประเทศ’ Category

คนที่พูดได้ 3 ภาษาขึ้นไปจะเป็นเรื่องปกติและมีเพิ่มมากขึ้นทับทวีในประเทศต่างๆ สำหรับท่านที่กำลังเรียนภาษา มีเทคนิคบางประการที่ช่วยให้เราสามารถเตรียมการพูดได้ถูกต้องมากกว่า...